Händkakk, Ural owl (Strix uralensis)

The Ural owl (Strix uralensis) is a large nocturnalowl. It is a member of the true owl family, Strigidae. The Ural owl is a member of the genus Strix, that is also…

View More Händkakk, Ural owl (Strix uralensis)

Händkakk, Ural owl (Strix uralensis)

The Ural owl (Strix uralensis) is a large nocturnalowl. It is a member of the true owl family, Strigidae. The Ural owl is a member of the genus Strix, that is also…

View More Händkakk, Ural owl (Strix uralensis)
scarce swallowtail ( iphiclides podalirius)

Scarce swallowtail (Iphiclides podalirius)

The scarce swallowtail (Iphiclides podalirius) is a butterfly belonging to the family Papilionidae. It is also called the sail swallowtail or pear-tree swallowtail [Wikipedia]

View More Scarce swallowtail (Iphiclides podalirius)